Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Bilde av Langhaugen vgs

Helsesjukepleiar på Langhaugen er Eli Hjelle Strandkleiv. Helsesjukepleiar er til stades mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du finn ho i underetasjen, inn døra til høgre for biblioteket.

Skulehelsetenesta omtalast gjerne som barn og unge sin bedriftshelseteneste. Dette er ein gratis, lett tilgjengeleg drop-in teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking, vaksinering, oppfølging og ved behov også vidare henvisning. Skulehelsetenesta har teieplikt, men samarbeider med heim, skule og øvrig hjelpeapparat der dette er naudsynt eller ynskjeleg.

Eli Hjelle Strandkleiv

Eli er helsesjukepleiar på Langhaugen.

Ho kan og kontaktas på tlf 94507909 eller på its learning.

Eli Hjelle Strandkleiv

Helsesjukepleiar
VA000631200.jpg