Hopp til hovedinnhold

OPPLÆRINGSLOVEN KAP. 9A: ELEVENES SKOLEMILJØ

«§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.»

GENERELT

 • Langhaugen skal til enhver tid ha konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet. Mål, tiltak og rutiner vil bli evaluert årlig. Dette vil i første rekke skje i skolemiljøutvalget og i dialog med elevrådet.
 • Skolen skal ha rutiner for å følge med på skolemiljøet og den enkelte elevens opplevelse av det. Hovedansvarlige for dette vil være rektor, avdelingslederne, trinnansvarlige, kontaktlærerne, miljøkoordinator (fra 2023) og rådgiverne. Alle tilsatte har et delansvar.
 • Skolen skal ha skriftlig dokumentasjon på oppfølging i tråd med lovverket.

 

INFORMASJONS- OG INVOLVERINGSPLIKTEN

 • Alle tilsatte informeres skriftlig og muntlig om rutiner og regelverk ved skolestart og når det er påkrevd i løpet av skoleåret.
 • Alle elever informeres skriftlig og muntlig ved skolestart.
 • Alle foresatte til ikke myndige elever informeres skriftlig ved skolestart, dessuten på foreldremøter.
 • Informasjon legges ut på skolens hjemmeside.
 • I konkrete saker med krav til informasjon, vil prosedyrene være de samme som ved skolestart.
 • Rektor skal påse at saker som er viktige for elevenes skolemiljø blir tatt opp i skolemiljøutvalget og elevrådet, om nødvendig også i arbeidsmiljøutvalget. Dette skjer i nært samarbeid med avdelingsleder for elevtjenesten, som rapporterer til rektor.
 • Foreldre skal trekkes inn i arbeidet når det er naturlig eller påkrevd.
 • Rektor har hovedansvaret for å påse at informasjons- og involveringsplikten blir overholdt, men konkrete oppgaver vil gjennomføres i nært samarbeid med avdelingsleder for elevtjenesten.

 

AKTIVITETSPLIKTEN

 • Alle tilsatte skal til enhver tid kjenne til aktivitetsplikten knyttet til elevenes skolemiljø og handle i henhold til denne.
 • Rektor er ansvarlig for at gjeldende prosedyrer blir fulgt.
 • Avdelingsleder for elevtjenesten er ansvarlig for at varsel, aktivitetsplan og logg er oppdaterte, lett tilgjengelige og gjort kjent for alle tilsatte. Rektor påser at dette blir fulgt opp.
 • Den som mistenker eller oppdager mobbing eller krenking, eller som selv utsettes for dette, skal straks melde fra til kontaktlærer (elev) eller til avdelingsleder (tilsatt). Anonymt kan det meldes fra i lukket postkasse.
 • Den som får meldingen skal straks fylle ut varselskjema som leveres rektor.
 • Kontaktlærer må snarest mulig ha samtale med eleven/elevene som varsler og det varsles om, og informere om skolens prosedyrer.
 • Kontaktlærer må snarest, og senest innen fem dager, sende ut informasjonsskriv til eleven/elevene og eventuelt foresatte om skolens rutiner. Informasjonsskriv om klagemuligheter skal legges ved.
 • Ansvarlig for videre oppfølging av saken vil avhenge av sakens karakter. Kontaktlærer vil i alle saker rapportere til rektor og dessuten ha et nært samarbeid med rådgiver og avdelingsleder for elevtjenesten (leder av henholdsvis skolens ressursteam og skolemiljøutvalg). Det vil i alle saker bli avklart hvem som har hovedansvar for oppfølging.
 • Den som utøver mobbing eller krenking skal kalles inn til møte av kontaktlærer. Rektor gjennomfører møtet. Foreldre til umyndige elever bør informeres.
 • Aktivitetsplanen skal utarbeides i samarbeid med den utsatte eleven. Kopi av planen skal legges i opplæringsavdelingens mappe i Elements.
 • Tiltak skal iverksettes for å gjenopprette et godt og trygt elev- og klassemiljø uavhengig av om det er avdekket mobbing eller ikke. Kontaktlærer er hovedansvarlig, i samarbeid med rektor, avdelingsleder for elevtjenesten og skolehelsetjenesten.

 

DOKUMENTASJONSKRAVET

 • I tråd med krav om at skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten etter første til femte ledd (delpliktene), vil skolen føre logg i konkrete saker.
 • Loggen skal arkiveres i elevmappen i Elements. Sensitive personopplysninger om andre elever må derfor være godkjent av disse.
 • Gjelder loggen flere elever, blir den å oppfatte som et internt arbeidsdokument. Elevene kan ikke få innsyn i et slikt dokument.

 

 

Internkontrollen skal følges opp årlig med eventuelle nødvendige endringer. Avdelingsleder for elevtjenesten er ansvarlig for dette, med rapportering til rektor som er ansvarlig for videre oppfølging.